Terug naar home

Algemene Actievoorwaarden

Canon Algemene Actievoorwaarden Social Media 
(“Actievoorwaarden”)

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele acties (“Acties”) die Canon Nederland N.V. danwel Canon België N.V. (“Canon”) voor deelnemers (“Deelnemer” of “jij” of “je”) aanbiedt op (één van) Canon’s officiële Social Media accounts op Facebook, Twitter, Google Plus (“Social Media”), danwel de Actiepagina waarop naar deze Actievoorwaarden is verwezen. In geval van een conflict tussen deze Actievoorwaarden en enige andere voorwaarden, prevaleren de bepalingen in deze Actievoorwaarden.

 

Door deel te nemen aan een Actie, verklaart Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

Algemeen

 1. Deelname aan Acties staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder die woonachtig is in de Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen alle landen van de EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Deelname is uitgesloten voor werknemers van Canon, alsmede iedereen die op enigerlei wijze (direct dan wel indirect) in organisatorische of uitvoerende zin bij een Actie is betrokken. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van één van de ouders/voogd.

 2. Indien een Actie wordt georganiseerd in de vorm van een fotowedstrijd, dient de Deelnemer zijn/haar foto op Social Media danwel de Actiepagina te zetten en/of een door Canon genoemde hashtag te gebruiken op Social Media.

 3. Deelnemer mag slechts één email adres/account per social media kanaal gebruiken bij deelname aan een Actie.

 4. Na het verstrijken van de op Social Media danwel Actiepagina genoemde actieperiode worden de inzendingen beoordeeld door een panel van Canon-juryleden die vervolgens de winnaar(s) uitkiezen.

 5. De winnaar(s) ontvang(en) een bevestiging van de gewonnen prijs. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen daaromtrent geen bericht.

 6. Aan de publicatie van de uitslag van de Acties kunnen geen rechten worden ontleend.

 7. De prijs is niet overdraagbaar. De winnaar kan geen aanspraak maken op een uitkering in geld of ander product ter vervanging van de prijs. Bij weigering van de prijs door de Deelnemer vervalt deze aan Canon.

 8. De winnaar van een fotocompetitie zal door een onafhankelijk jurypanel worden geselecteerd. De beslissing van het jurypanel is definitief en bindend. Over de uitslag van de Acties en beslissingen van de juryleden wordt niet gecorrespondeerd.

 9. Bij deelname aan een Actie gaan Deelnemers ermee akkoord dat Canon het door Deelnemer geplaatste materiaal (waaronder begrepen foto’s, beelden, film en teksten, hierna gezamenlijk aangeduid als: “Materiaal”) opnieuw mag publiceren, alsmede mag gebruiken voor promotionele doeleinden. Met het plaatsen van Materiaal geeft Deelnemer aan Canon een niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije, wereldwijde, onherroepelijke licentie (inclusief het recht tot het verstrekken van sub licenties) voor het gebruik daarvan. Daarbij inbegrepen is de toestemming om het Materiaal op te slaan, alsmede het openbaar te maken en/of te (her)gebruiken.

  1. Deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het door Deelnemer geplaatste Materiaal. Als Deelnemer Materiaal gebruikt waarop Deelnemer en/of derden herkenbaar zijn, geeft Deelnemer door deelname aan een Actie toestemming aan Canon voor verder gebruik van dat Materiaal en/of verklaart Deelnemer dat daartoe de benodigde toestemming van derden is verkregen.

  2. Canon heeft het recht Materiaal te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen danwel een Actie te beëindigen op het moment dat zij dit passend vindt. Door deelname aan een Actie doet de Deelnemer - voor zover mogelijk - afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten (zoals omschreven in artikel 25 Auteurswet).

  3. Als Deelnemer niet de maker is van het Materiaal dat is ingezonden, dan verzekert Deelnemer dat toestemming is verkregen van de maker om het Materiaal onder naam van Deelnemer in te zenden zonder vermelding van de naam van de maker. Deelnemer garandeert bovendien dat van derde partijen die rechten in of op het Materiaal bezitten, de toestemming is verkregen om het Materiaal te mogen gebruiken voor de Actie. Een dergelijke derde partij is bijvoorbeeld een eigenaar van een merknaam, een persoon die wordt getoond, of de ontwerper van een (beroemd) gebouw.

 10. Canon behoudt zich het recht voor om de prijs of elementen daarvan, naar eigen goeddunken en ongeacht de reden, te vervangen door een alternatieve prijs met dezelfde waarde.

 11. Canon behoudt zich voorts het recht voor om, naar eigen goeddunken:
  1. ongeldige of incorrecte inzendingen te weigeren of te verwijderen;
  2. Deelnemers van deelname aan de Actie uit te sluiten als deze Actievoorwaarden worden geschonden; of
  3. inzendingen te diskwalificeren en te verwijderen als Deelnemer niet kan garanderen en ervoor instaan dat, voor het Materiaal dat hij/zij instuurt:
   1. hij/zij de auteur en/of maker is van het Materiaal; en
   2. geen enkele inzending gevoelige persoonsgegevens, danwel schendende, bedreigende, onjuiste, misleidende, schimpende, kwetsende, lasterlijke, racistische, discriminerende, smadelijke, vulgaire, onzedelijke, schandelijke, opruiende, pornografische of godslasterende inhoud bevat.

 12. Alle Deelnemers dragen zelf de kosten of onkosten die zij hebben gemaakt ten gevolge van hun deelname aan de Actie (waaronder de kosten voor de internetverbinding).

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Canon en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Deelnemer in het kader van de Actie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Canon.

  Canon stelt de prijzen ter beschikking in de toestand waarin deze zich op het moment van uitreiking bevinden. Canon verleent geen garanties en is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

 2. De Deelnemer vrijwaart Canon, haar dochterondernemingen en zusterbedrijven en de werknemers, functionarissen, directeurs en vertegenwoordigers daarvan voor (met inbegrip van alle kosten, waaronder advocaatkosten) alle vorderingen of eisen die door derden worden ingesteld ten gevolge van, of voortvloeiend uit, de deelname aan een Actie, de toegang tot en het gebruik van Social Media het insturen van een inzending, de schending van deze Actievoorwaarden, of de inbreuk op het intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten door de Deelnemer of een derde die het account van de Deelnemer gebruikt.

 3. De Deelnemer is de enige verantwoordelijke voor alle inzendingen (met inbegrip van, zonder beperking, de inzending van Deelnemer) die de Deelnemer uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of op andere wijze verspreidt tijdens het gebruik van, of verband houdend met, een Actie.

 4. Canon neemt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die kwijt raken, verkeerd zijn geadresseerd, zijn beschadigd of niet zijn geplaatst, ongeacht of dit voortvloeit uit technische problemen die invloed hebben op elektronische communicatie, of anderszins of door een mislukte verbinding wanneer de Deelnemer probeert toegang tot Social Media te krijgen.

Persoonsgegevens

  1. De persoonsgegevens die via deelname aan een Actie door de Deelnemer aan Canon worden verstrekt, worden door Canon in overeenstemming met thans geldende wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met Canon’s Privacy Policy verwerkt. Het Privacy Policy van Canon Nederland is te raadplegen via http://www.canon.nl/privacy-policy. Het Privacy Policy van Canon België is te raadplegen via http://nl.canon.be/privacy-policy en http://fr.canon.be/privacy-policy. Het Privacy Policy van Canon Luxemburg is te raadplegen via http://www.canon.lu/privacy-policy. Door deelname aan een Actie gaat Deelnemer ermee akkoord dat diens gegevens automatisch in het gegevensbestand van Canon worden opgenomen. Canon kan delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derden die betrokken zijn in verband met de administratie van een Actie.
  2. Persoonlijke informatie, waaronder, maar niet uitgesloten tot, de naam, afbeelding, het (mobiele) telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Deelnemer wordt uitsluitend gebruikt in verband met de betreffende Actie en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie of versturen van prijzen.
  3. Deelnemer geeft toestemming en verklaart dat eventuele andere betrokkenen toestemming hebben gegeven dat diens persoonsgegevens die onderdeel zijn van het Materiaal dat is ingezonden door de Deelnemer ten behoeve van de Actie (mede door Canon) zal worden verspreid via Internet (inclusief Social Media).

Overige bepalingen

 1. Berichten kunnen links bevatten naar websites die door of namens Canon worden beheerd, en het gebruik van deze websites door de Deelnemer valt onder het van toepassing zijnde beleid van die websites. De inhoud ervan kunnen links naar websites van derden bevatten. Canon heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden. Als de Deelnemer besluit links naar websites van derden te volgen, dan doet de Deelnemer dat op eigen risico.
 1. Bij deelname aan een Actie gaat Deelnemer ermee akkoord dat hij aan deze Actievoorwaarden is gebonden. De Actievoorwaarden kunnen op ieder moment door Canon worden gewijzigd of aangepast.
 1. Canon behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder enige vorm van aansprakelijkheid Acties tijdelijk of permanent te staken, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de Deelnemers.
 1. Ingeval Canon Nederland de Actie organiseert, zal - voor zover rechtens toegestaan - op deze Actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze Actie in verband staan Nederlands recht van toepassing zijn en zal de rechtbank van Amsterdam bevoegd zijn.

  Ingeval Canon België de Actie organiseert, zal - voor zover rechtens toegestaan - op deze Actievoorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze Actie in verband staan Belgisch recht van toepassing zijn en zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn. 
 1. Eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunnen gesteld worden aan de organisator van de Actie.

  Indien Canon Nederland de organisator is: Canon Nederland N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB in Amstelveen. De helpdesk is telefonisch bereikbaar via +31(0)20 7219 103 of via www.canon.nl

  Indien Canon België de organisator is: Canon België N.V. gevestigd en kantoorhoudend aan de Berkenlaan 3, 1831 in Diegem. De helpdesk van Canon België is telefonisch bereikbaar via +32 (0)26 200 197 of via nl.canon.be

  Inwoners van het Groothertogdom Luxemburg kunnen telefonisch contact opnemen met +352(0)27 302 054 of via www.canon.lu

 

Versie: augustus 2018.

Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op
www.canon.nl
en nl.canon.be.